Úvodní stránka > Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.bikeprodejna.cz provozovaném společností STAJAM s.r.o. se sídlem Chotovická 1788/16 Praha 8, IČO 26733196, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 90289 vedeném Městským soudem v Praze – dále jen „prodávající“

1.2. Kupující - podnikatel nebo spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, a to v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami

1.3. Spotřebitel - spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4. Podnikatel - Každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak, platí s odkazem na ust. §430 NOZ, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami s prodávajícím a současně jsou oprávnění přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele.

1.5. Smlouva - smlouva kupní nebo smlouva o dílo, která byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím ústně, písemně nebo v elektronické podobě.

1.6. Zboží - veškerý sortiment nabízený prodávajícím ke koupi, zejména pneumatiky, disky kol a příslušenství.

1.7. Služby - veškeré služby poskytované prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti.

1.8. Cena - cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami

1.9. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se řídí vztahy ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Občanský zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále označován jen jako „NOZ“.

2. Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi prodávajícím a kupujícím, když tvoří jejich nedílnou součást. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto Všeobecné obchodní podmínky jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

2.2. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena přijetím objednávky učiněné kupujícím osobně, telefonicky, emailem, prostřednictvím e-shopu, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní www.bikeprodejna.cz

2.3. Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit, kdy kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu takto vznikne. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je smlouva uzavřena převzetím zboží kupujícím.

2.4. Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o službách nabízených prodávajícím a o cenách zboží prodávaného prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

2.5. Zboží, které bylo kupujícím objednáno a prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna zboží je možná pouze na základě dohody kupujícího s prodávajícím.

2.6. Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku (tj. e-shop, telefon nebo e-mailem), a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání objednaného zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, kdy kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení mu nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. Vracené zboží prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží, stejně jako náklady na uvedení do původního prodejního stavu, jsou v tomto případě na straně kupujícího. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

2.7. Místem pro zaslání zboží pro vrácení při odstoupení od kupní smlouvy, reklamace a místem zpětného odběru zboží určeného k ekologické likvidaci je provozovna na adrese: STAJAM, s.r.o., Osecká 713/5, Praha 8, 184 00.

2.8. V případě, že kupující si objedná zboží, které chce doručit přepravní společností, souhlasí kupující s obchodními podmínkami přepravce - obchodní podmínky PPL, obchodní podmínky DPD a obchodní podmínky GLS.

3. Objednání zboží a služeb

3.1. Objednávku zboží a služeb je možno učinit kupujícím osobně, telefonicky, prostřednictvím e-shopu, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní bikeprodejna.cz

3.1. Při objednávce zboží je kupující povinen přesně určit množství, typ, případně výrobní označení zboží, které objednává a místo dodání; není-li místo dodání individuálně kupujícím označeno, považuje se za místo dodání sídlo resp. bydliště kupujícího.

3.2. Při objednávce služeb je kupující povinen přesně určit objednanou službu a místo jejího poskytnutí.

3.3. Kupující, který je podnikatelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu svou firmu, případně jméno či název, sídlo, místo dodání zboží (pokud se liší od sídla), identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím - podnikatelem, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

3.4. Kupující, který je spotřebitelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu své jméno, bydliště, místo dodání zboží (pokud se liší od bydliště) a datum narození. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím - spotřebitelem, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

3.5. dostupnost zboží a ceny dopravy

Prodejna Chabry - zboží se nachází přímo na prodejně - Osecká 713/5, Praha 8 - Dolní Chabry
Dodavatel - zboží se nachází na našem centrálním skladu, či skladu dodavatele. Expedice / připravenost zboží k vyzvednutí u tohoto zboží je 1-5 dní. V případě jízdních kol je to 1-3 dny
Nedostupné - zboží je momentálně doprodáno. Termín naskladnění není s voučasné době znám. Pokud jej známe, je datum naskladnění uvedeno u produktu

Ceny dopravy zboží

Osobní odběr - 0,- Kč - Zboží si můžete vyzvednout na naší prodejně - Osecká 713/5, Praha 8 - Dolní Chabry
Platba dobírkou - GLS - 0,- Kč - pro nákup nad 4000,-.
Platba dobírkou - GLS - 179,- Kč - pro nákup do 3999,-.
Platba převodem - GLS - 0,- Kč - pro nákup nad 4000,-.
Platba převodem - GLS - 99,- Kč - pro nákup do 3999,-.

3.6. Jak od nás kolo dostanete: Přesný popis, v jaké stavu od nás kolo dostanete v případě osobního odběru, či jeho zaslání naleznete na stránce Jak od nás kolo dostanete.

4. Dodání zboží/služeb a přechod nebezpečí škody na věci

4.1. Zboží je prodávajícím dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo převzetím zboží od dopravce, jehož prostřednictvím bylo dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno.

4.2. Služba je dokončena a předána okamžikem, kdy kupující převezme věc, na které byla služba poskytnuta.

4.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a/nebo předáním zboží prodávajícím dopravci a/nebo převzetím věci, na které byla služba poskytnuta.

4.4. Dodací lhůtu stanovuje prodávající obecně a je oprávněn určit dodací lhůtu pro každý samostatný obchodní případ. Prodávající je oprávněn prodloužit jím stanovenou dodací lhůtu až o 30 dnů, a to bez nároku na sankci či náhradu škody ze strany kupujícího. Zboží, které je k dispozici skladem, bývá obvykle doručeno kupujícímu nebo připraveno na výdejním místě do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky na jakoukoli platnou adresu v České republice.

4.5. V důsledku zásahu vyšší moci (např. živelná pohroma, občanské nepokoje, stávka zaměstnanců výrobce apod.), kdy prodávající není schopen splnit dodací lhůtu, je prodávající oprávněn dodací lhůtu prodloužit bez omezení. Pokud by takové prodloužení trvalo déle než 30 dnů je kupující i prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, a tato zaniká od samého počátku. Odstoupení od smlouvy je nutno sdělit druhé smluvní straně v písemné formě.

4.6. Kupující nese veškeré náklady spojené s jeho odmítnutím převzetí zboží, které je prodávajícím řádně dodáno.

4.7. Nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno písemně jinak bude zboží dodáno v obalu dle zvyklostí.

5. Odpovědnost za vady, nároky z vad zboží a služeb a záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

b) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Uplatnění práva z vadného plnění ve 24 měsíční záruční lhůtě se však netýká:
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
d) vyplývá-li to z povahy věci
e) pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o způsobu řešení reklamace, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Dnem uplatnění a počátkem 30-ti denní lhůty se se rozumí okamžik doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu. V tento okamžik může prodávající začít výrobek posuzovat.

5.1. Vady, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího ve lhůtě 2 dnů ode dne převzetí zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Pro včasné uplatnění reklamace je rozhodující den doručení sdělení.

5.2. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka za jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty.

5.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

5.4. V rámci reklamace vady zboží je kupující oprávněn:
a) požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo b) požadovat odstranění vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva.

5.5. Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo podle odst. 5.4. těchto všeobecných obchodních podmínek si zvolil. V případě, že kupující nesdělí prodávajícímu jaké právo podle odst. 5.4. si zvolil, pak má kupující pouze právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

5.6. Volba mezi nároky uvedenými v bodu 5.4. kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu řádně a včas (dle bodu 5.1. a 5.2.). Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího ihned poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči prodávajícímu plynoucí z uzavřené smlouvy s prodávajícím postoupit třetí osobě.

5.7. Prodávající je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od příslušné (jednotlivé) smlouvy odstoupit namísto splnění nároku kupujícího uplatněných v reklamaci. V takovém případě zaniká smlouva, od níž je odstoupeno od samého počátku.

5.8. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruku za jakost zboží prodaného prodávajícím kupujícímu spotřebiteli spočívající v tom, že zboží bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím následkem), které mají vliv na funkci, bezpečnost a jízdní vlastnosti. Ostatní poškození vzniklé v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, montáže, mechanického poškození nebo skladování a manipulace, nebudou akceptována.

5.9. Prodávající poskytuje kupujícímu podnikateli za jakost zboží prodaného prodávajícím kupujícímu podnikateli spočívající v tom, že zboží bude po dobu 12 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.


Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6. Cena a její úhrada, úrok z prodlení a výhrada vlastnického práva

6.1. Kupující čerpá základní informace o cenách zboží a služeb z internetové adresy dodavatele www.bikeprodejna.cz, když tyto ceny jsou platné k okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem. Potvrzením se rozumí rekapitulace objednávky, která přijde kupujícímu automaticky na e-mailovou adresu po odeslání objednávky. Prodávající vždy uvádí ceny s DPH. Výše daně z přidané hodnoty je závislá na jejím určení příslušným zákonem, platným ke dni uzavření smlouvy.

6.2. Prodávající je oprávněn i po uzavření smlouvy zvýšit cenu zboží nebo služeb, zjistí-li, že bylo nabízeno za chybnou cenu. Prodávající je o správné ceně zboží povinen neprodleně informovat kupujícího, a požádat jej o vyjádření souhlasu s dodáním zboží za správnou cenu. Nevyjádří-li kupující souhlas s opravou ceny zboží do 3 dnů od obdržení informace dle předchozí věty, dodavatel objednávku stornuje. V takovém případě je kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené smlouvy odstoupit.

6.3. Kupující provádí úhradu ceny v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo na místě poskytnutí služby tj. dobírkou při převzetí zboží od dopravce.

6.4. Lhůta splatnosti kupní ceny a/nebo ceny služeb a forma úhrady je sjednávána pro každý obchodní případ samostatně a dohodnutá lhůta splatnosti je vždy uvedena na faktuře, kterou se cena zboží a/nebo služeb účtuje. Zboží je vždy expedováno po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

6.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodané zboží a/nebo za dodané služby, se těmito všeobecnými podmínkami sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny a/nebo ceny služeb až do jejího úplného zaplacení; tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.

6.6. Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny je povinen prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby. Výše nákladů na upomínání, jakož i na vymáhání dlužné platby, se řídí předpisem o odměnách advokátů ve znění platném ke dni uplatňování nároku prodávajícího. Ke dni vzniku účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek je takovým předpisem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.

6.7. Prodávající je oprávněn požadovat částečnou úhradu ceny předem, až do výše 99% konečné ceny včetně DPH, a to formou zálohové faktury. Pokud taková zálohová faktura nebude kupujícím řádně uhrazena, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.8. Prodávající si k věci, která je předmětem kupní smlouvy uzavřené podle těchto všeobecných obchodních podmínek vyhrazuje vlastnické právo, když kupující se stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

6.9. V případě doručování zakoupeného zboží na adresu uvedenou v objednávce zasíláme daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, nebo je přiložen přímo u zboží. Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

6.10. Ceny uvedené na www.bikeprodejna.cz jsou platné pouze při objednání přes internetový obchod www.bikeprodejna.cz a nelze je uplatnit při odběru zboží na kamenné prodejně bez předchozí internetové objednávky.

7. Salvatorská klauzule

7.1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností Stajam s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu.

Podrobněji je proces nakládání s osobnímy daty popsán v odkazu GDPR - ochrana osobních údajů

8.2. Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

8.3. Společnost Stajam s.r.o. provozující internetový obchod www.bikeprodejna.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům e-mail s informacemi o cenových akčních nabídkách a to v rozsahu maximálně jeden e-mail denně. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byli zasíláni informace o cenových akčních nabídkách, zašle e-mail s touto skutečností na info@bikeprodejna.cz.

8.4. Zákazník souhlasí s předáním osobních údajů (jméno, příjmení, email) třetím osobám spolupracujících s prodávajícím za účelem rozesílání marketingových nabídek na e-mail zákazníka - například společnostem, které se zabývají hromadným rozesíláním obchodních nabídek, a to vždy za respektování platných zákunů, zejména zákona na ochranu osobních údajů. Dané společnosti nemají souhlas prodávajícího k svévolnému využití osobních údajů. Veškerá data jsou chráněna proti zneužití šifrováním, a přístup k nim je omezen.

8.5. Za účelem sledování spokojenosti zákazníků s obchodem pneuprodejna.cz muže prodávající předat emailovou adresu provozovateli serveru Heureka.cz. Portál Heureka následně rozesílá dotazníky v rámci programu 'Ověřeno zákazníky' k hodnocení spokojenosti s nákupem v obchodě pneuprodejna.cz. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Provozovatel portálu Heureka nemá oprávnění rozesílat jakékoli jiné emaily či poskytovat informace třetí straně.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména NOZ.

9.2.Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou projednávány českými soudy. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu využít nejdříve kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.3.Logistiku a fakturaci obchodu zajišťuje STAJAM, s.r.o. se sídlem v Chotovick8 1788/16, Praha 8, 182 00, IČO 26733196, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 90289 vedeném Městským soudem v Praze. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. nakup24.cz s.r.o. vystupuje ve smluvním vztahu jako prodávající.

9.4.Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných všeobecných obchodních podmínek. V případě nesouhlasu kupujícího se změnou obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu kupujícího a prodávajícího má kupující právo takovou změnu odmítnout, když prodávající má povinnost kupujícího o takové změně včas poučit.

9.5.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9.6.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 15.7.2020 13:00:00. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 15.7.2020 13:00:00 se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

10. EET - Elektronická Evidence Tržeb

10.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10.2. Elektronická Evidence Tržeb (EET) se vztahuje pouze na platbu v hotovosti a na platbu platební kartou na prodejně

10.3. Elektronická Evidence Tržeb (EET) se nevztahuje na platbu dobírkou a bankovním převodem

10.4.Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

  • fiskální identifikační kód (FIK)
  • své daňové identifikační číslo (DIČ)
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
  • pořadové číslo účtenky
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
  • celkovou částku tržby
  • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu
  • podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení se servery daňové správy


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Záruka

1.1. Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční podmínky jsou popsány v záručních listech jednotlivých výrobků. V případě osobního doručení výrobků, bude vyplněný záruční list předán zákazníkovi při předání výrobku. V případě doručení zboží pomocí dopravní společnosti, nebo na dobírku, přikládáme vyplněné záruční listy k zásilce. V některých případech Vám bude zboží zasláno bez vyplněného záručního listu. Jedná se hlavně o případy, kdy je záruční list vložen ke zboží, a jeho vyjmutí by ohrozilo zásilku při přepravně - je nutné porušit ochranný obal. V takovémto případě prosím zašlete poštou záruční list na naši adresu. Vyplněný záruční list Vám bude zaslán v nejkratším termínu nazpět. V některých případech je záručním listem daňový doklad, který je součástí zásilky, či je zaslán na emailovou adresu kupujícího.

1.2. Kupující v žádném případě nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené v průběhu přepravy.

1.3. Kupujícímu, který je podnikatelem (viz vymezení pojmů v obchodních podmínkách) je poskytnuta záruční doba 12 měsíců ode dne prodeje, pokud není na daňovém dokladu vyznačeno jinak.

1.4. Pro veškerá jízdní kola a veškeré značky jízdních kol, zakoupených na www.bikeprodejna.cz je platný universální manuál pro použítí, údržbu a servis jízdního kola. Ke kolu může být přiložen manuál jiný, dodatečný, specifický pro danou značku či model. Manuál ke stažení

1.5. Pro veškerá jízdní kola a odpružené vidlice, zakoupené na www.bikeprodejna.cz je platný universální harmonogram údržby vidlic - Harmonogram ke stažení

2. Reklamace

2.1. Kupující, je povinen v případě zjištění vady výrobku tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit prodávajícímu, který zajistí jeho řádnou opravu či výměnu.

2.2. V případě, kdy je zboží doručováno kupujícímu přepravní společností, je kupující povinen zásilku bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k jejímu poškození. Některé typy zásilek mohou mít v pořádku obal, ale přesto díky manipulaci u přepravce může dojít k poškození obsahu zásilky (například prasklé zadní odrazky na kole, poškozená baterie u elektrokola, odřený lak, poškozené blatníky atd). V tomto případě je kupující povinen nahlásit prodávajícímu poškození zásilky nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky (telefonicky, emailem, dopisem, osobně). V případě, že není dodržena lhůta pro nahlášení reklamace vady při přepravě do 2 dnů má se za to, že zásilky byla dodána kupujícímu řádně a bez vad při přepravě. Toto nijak neomezuje právo kupujícího reklamovat vadu výrobku dle jeho jakosti.

2.3. Uplatnění reklamace se řídí NOZ a zákonem na ochranu spotřebitele. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, originální záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou kupujícímu sdělovány prostřednictvím e-mailových zpráv na jím uvedenou adresu, případně na poštovní adresu uvedenou na daňovém dokladu reklamovaného zboží.

2.4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.

2.5. DOPORUČUJEME - pokud zákazník přebírá zásilku, která u které lze předpokládat její poškození - například natržená krabice, pomačkaná krabice, či zjevně rozbalená krabice - neoriginálně zabaleno (možnost vykradení zásilky), je zákazník povinen tuto skutečnost zapsat do přepravního listu přepraví společnosti. Tento zápis je dopravce vždy povinen příjemci (kupujícímu) poskytnout. Pokud by přepravce odmítal umožnit zápis o poškození zásilky, je příjemce (kupující) povinen tuto zásilku odmítnou.

2.6. Všechny zákazníky žádáme, aby důsledně kontrolovali přebírané zásilky, a v případě podezření na poškození zásilky tuto skutečnost sepsali do předávacího protokolu dopravce, nebo ještě lépe zásilku odmítli! Pokud je obral zásilky poškozen, má kupující možnost zásilku detailně prohlédnout a v případě jejího poškození uplatnit reklamaci na poškození při přepravě. Bez zápisu v předávacím formuláři přepravce není tato reklamace následně možná!

2.7. V případě, že zákazník převezme zjevně poškozenou zásilku (proražený obal, zdeformovaný obal, promáčklý obal) přebírá na sebe riziko, že zásilka může být poškozena, a v tomto případě není možná následná reklamace na poškození při přepravě.

2.8. Dle typu značky jízdního kola je kupující povinen po ujetí cca 100 až maximálně 200 km, či nejpozději do 2 měsíců (bez ohledu na ujeté kilometry) přivést kolo na garanční prohlídku (první garanční prohlídka je u nás vždy ZDARMA). V případě, že toto kupující neučiní, či překročí stanovené lhůty a kilometry, zaniká mu záruka v plném rozsahu. Bez garanční prohlídky tedy nelze následně žádat o záruční opravu na jakýkoliv díl kola.

2.9. Reklamace se dále řídí platnými ustanoveními NOZ a obchodními podmínkami společnosti STAJAM, s.r.o.

3. Servis

Záruční i pozáruční servis je poskytován pomocí autorizovaných servisních středisek v rámci celé České republiky, nebo na adrese provozovny prodávajícího

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v následujících případech:
• výrobek byl instalován a používán v rozporu s Návodem k použití (obsluze)
• název modelu výrobku nebo jeho sériové číslo bylo pozměněno, odstraněno nebo je nečitelné
• údaje na přední straně záručního listu se liší od údajů uvedených na výrobku nebo zcela chybí.
• výrobek byl používán pro jiné účely, než pro jaké je určen.
• při jakékoliv úpravě výrobku oproti Návodu k použití nebo změně technických a bezpečnostních parametrů oproti normám v zemi použití.
• záruka se nevztahuje na opotřebení zboží používaného nad rámec běžného užívání , mechanické poškození zboží a na reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci.
• záruka se rovněž nevztahuje na opravu vykonanou neautorizovaným servisním střediskem nebo jinou osobou.
• poškození bylo způsobeno znečištěním, při styku s vodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod. )
• jde o běžnou údržbu, instalaci, programování, čištění nebo kontrolu parametrů výrobku
• záruka také zaniká neautorizovaným zásahem do výrobku - jeho mechanické či softwarové úpravy, či poškozením originálních pečetí
• jízdní kolo do první garanční prohlídky musí být používáno pouze pro klidnou jízdu (ideálně cyklostezky), a to z důvodu možných vad výrobku, či možného povolení jednotlivých komponent, které mohou mít za následek úraz či poškození jízdního kola. Výslovně je zakázáno do první garanční prohlídky používat kolo pro jízdu v horském terénu, sjíždět nebezpečné kopce, skákat s ním či jej používat pro jiné účely nežli je klidná rekreační jízda na cyklostezce či podobném povrchu
• v případě že jízdní kolo vykazuje jakékoliv známky technického problému, je uživatel vždy povinen přestat kolo dočasně používat a předat jej na servis, kde bude kolo prohlédnuto a případný problém odstraněn. V případě používání jízdního kola které vykazuje technický problém (vrzání, křupání, loupání, atd.) nese uživatel plnou odpovědnost za zhoršení tohoto technického stavu.

4. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tento reklamační řád bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou objednávkou je kupující vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a NOZ, případně jinou platnou právní úpravou.

Nedílnou součástí obchodních podmínek je také Ceník práce a servisních úkonů.

5. Platnost reklamčního řádu

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 15.7.2020 13:00:00. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 15.7.2020 13:00:00 se řídí tímto reklamačním řádem.Obchodní podmínky platné do 15.7.2020 do 12:59:59 naleznete zde.


Prodejna Dolní Chabry

BIKEPRODEJNA.cz
Osecká 713/5
184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
chabry@bikeprodejna.cz 602 35 53 35 Parkování zdarma pro naše zákazníky

Prodejna Cyklo servis Ski servis Obchodní podmínky Kontakt vytvořilo intencio s.r.o. © 2018 BikeProdejna.cz